Träffar: 2847

Vi söker nya medlemmar som vill delta i vårt arbete. Så om du vill jobba med valberedning, suppleant eller annat, anmäl dig här!

Vägförening = samfällighetsförening

Begreppet vägförening lever kvar även om nuvarande lagstiftning innebär att en vägförening är en samfällighetsförening. I anläggningslagen finns regler om hur man inrättar och förändrar en gemensamhetsanläggning (vägar eller andra anläggningar som behövs för att uppfylla ett gemensamt behov). I lagen om förvaltning av samfälligheter finns regler bland annat om hur man ordnar förvaltningen av en gemensamhetsanläggning. På årsstämman, som normalt sker innan sommaren, bestäms anläggnings- och underhållsåtgärder samt vilken årsavgift som gäller för kommande år. Vi är en av Sveriges större vägföreningar med över 800 st andelar (c:a 640 fastigheter), där en normal bebyggd fastighet har andelstalet 1.0

Årsstämma 17 Maj kl: 19.00

Händer i närtid i MÖRTNÄS

• 29-31/3 Slyröjning på Ekorrvägen Fågelstigen Barrstigen Mörtbergsvägen Västerviksvägen Nordlandsstigen Skepparstigen

• 31/4 - 6/5 Sandsopning av alla vägar

• 13/5 Börjar Asfaltering av Ekorrvägen Fågelstigen Barrstigen Mörtbergsvägen Västerviksvägen

• Under våren: Dikning av Ekorrvägen Fågelstigen Barrstigen Mörtbergsvägen Västerviksvägen

Under våren: Spolning av brunnar