Träffar: 2403

Vi söker nya medlemmar som vill delta i vårt arbete. Så om du vill jobba med valberedning, suppleant eller annat, anmäl dig här!

Vägförening = samfällighetsförening

Begreppet vägförening lever kvar även om nuvarande lagstiftning innebär att en vägförening är en samfällighetsförening. I anläggningslagen finns regler om hur man inrättar och förändrar en gemensamhetsanläggning (vägar eller andra anläggningar som behövs för att uppfylla ett gemensamt behov). I lagen om förvaltning av samfälligheter finns regler bland annat om hur man ordnar förvaltningen av en gemensamhetsanläggning. På årsmötet, som normalt sker innan sommaren, bestäms anläggnings- och underhållsåtgärder samt vilken årsavgift som gäller för kommande år. Vi är en av Sveriges större vägföreningar med över 800 st andelar (c:a 640 fastigheter), där en normal bebyggd fastighet har andelstalet 1.0

>

Händer i Mörtnäs i närtid

  • Ny stolpe för belysning Grisslingevägen
  • 25/1 Byte av lampor på Stallvägen, Hästkroken, Västerleden, Bystavägen och Gustav den III's väg