Vi söker nya medlemmar som vill delta i vårt arbete. Så om du vill jobba med valberedning, suppleant eller annat, anmäl dig här!

Vägförening = samfällighetsförening

Begreppet vägförening lever kvar även om nuvarande lagstiftning innebär att en vägförening är en samfällighetsförening. I anläggningslagen finns regler om hur man inrättar och förändrar en gemensamhetsanläggning (vägar eller andra anläggningar som behövs för att uppfylla ett gemensamt behov). I lagen om förvaltning av samfälligheter finns regler bland annat om hur man ordnar förvaltningen av en gemensamhetsanläggning. På årsstämman, som normalt sker innan sommaren, bestäms anläggnings- och underhållsåtgärder samt vilken årsavgift som gäller för kommande år. Vi är en av Sveriges större vägföreningar med över 800 st andelar (c:a 640 fastigheter), där en normal bebyggd fastighet har andelstalet 1.0

Årsstämma 7/6, börjar om

Händer i närtid i MÖRTNÄS

• Översyn belysning: Laga trasiga lampor, ev. v.47 samt byte till LEDlampor på Solbacken.

• Slyröjning på alla större infart och transportvägar i närtid.

• Hastighetsmätare kommer att placeras på Grisslingebacken för mätning av hastigheter.